Financiële begroting

Financiële beschouwingen

De programmabegroting 2022 sluit met de huidige inzichten en heroverwegingen op € 20.000 positief. In meerjarenperspectief zijn overschotten geprognosticeerd van € 73.000 voor 2023, € 183.000 voor 2024 en € 456.000 voor 2025.

Deze begroting bevat beleidswensen en beoogde effecten. De meeste voorstellen komen oorspronkelijk uit het MUP, als afgeleide uit het raads- en coalitieakkoord. Daarnaast zijn er voorstellen afkomstig uit de Perspectiefschets 2022.

Achtereenvolgens treft u de volgende toelichtingen aan:

  • Begroting 2022;
  • Meerjarenperspectief 2022-2025;
  • Opbouw structureel begrotingssaldo;
  • Verschillenanalyse;
  • Sociaal domein 2022;
  • Beleidsvoorstellen ten laste van de vrije budgetruimte;
  • Overige beleidsvoorstellen en investeringen;
  • Algemene dekkingsmiddelen;
  • Overige opbrengsten.
Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33