Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Als gevolg van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dient in de programmabegroting een overzicht te worden gegeven van de incidentele baten en lasten. Het provinciaal toetsingscriterium ‘materieel evenwicht’ gaat immers uit van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden vermeld. Dit geeft de volgende opstelling:

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Lasten (per programma)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Uit primitieve begrotingssaldo

Samen doen

Dotatie aan reserve sociaal domein

438

Samen doen

Bekostiging huur noodlokalen

36

Werken, ondernemen en ontspannen

Acquisitiefunctie

15

Werken, ondernemen en ontspannen

Combinatiefuncties

48

Duurzaam voor nu en later

Duurzame wijkvernieuwing

125

Totaal uit primitieve begrotingssaldo

662

0

0

0

Uit nieuwe beleidsvoorstellen

Groen beleven

Actualiseren wegenlegger

40

Groen beleven

Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022

5

Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen

45

0

0

0

Uitgaven vanwege COVID-19*

500

Totaal incidentele lasten

1.207

0

0

0

Baten (per programma)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Uit primitieve begrotingssaldo

Samen ontwikkelen

Onttrekking aan reserve Regiofonds

254

Werken, ondernemen en ontspannen

Combinatiefuncties - decentralisatie-uitkering

140

Totaal uit primitieve begrotingssaldo

394

0

0

0

Compensatie uitgaven COVID-19 - Rijk*

500

Totaal incidentele baten

894

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33