Algemeen

Resumé

Wij stellen u voor:

1. De budgetten uit de primitieve begroting 2022, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.

2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen.

3. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:

x € 1.000

Wettelijk verplicht, Voortzetting ingezet beleid / MUP, nieuwe wensen

Invoering van de wet private kwaliteitsborging

43

Vakbondsbijdrage

6

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2022

53

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2022

45

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2022

33

Recreatieschap Drenthe 2022

2

Actualiseren wegenlegger

40

Gebiedsdekkend omgevingsplan

88

LIAS 2022

3

Verkeer

7

Budget verkiezingen

40

Verhoging budget bomenbeheer

40

Biodiversiteit buitengebied

5

Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022

19

Natuurgrasvelden

26

Koelenweg

20

Beïnvloedbaar

Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie

-25

Subsidies

-100

Straatreiniging - levering derden

-50

Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool

-103

Totaal

192

4. Het volgende budget ten laste van de tarieven beschikbaar te stellen:

x € 1.000

Stimuleren VANG-doelstellingen - tarief afvalstoffenheffing

25

Passenbeheer ondergrondse containers - tarief afvalstoffenheffing

10

Totaal

35

5. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:

x € 1.000

a. ten laste van de begrotingsruimte:

investering

kap.last.

Integraal sportaccommodatieplan

1.100

72

Voorbereidingsbudget CBS De Parel

225

9

De Flint, nieuwe normkosten en meer m2

705

28

Centrumontwikkeling Roden

1.901

69

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte

138

9

Areaalnota

100

7

Verhardingen

475

31

Energieke wijk/herinrichting Norg-West

543

11

Totaal

5.187

236

b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering:

investering

kap.last.

Renovatieonderhoud gebouwen

35

3

Automatisering

105

22

Tractie

365

50

Inventaris De Hullen

10

1

Inventaris De Brinkhof

18

2

Totaal

533

78

b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen:

investering

kap.last.

Meeliftinvesteringen riolering/wegen

460

30

Openbare verlichting

179

10

Meelift Duurzaam veilig

105

7

Bruggen en duikers

60

4

Totaal

804

51

c. ten laste van tarieven:

x € 1.000

Vervangingsinvesteringen - tarief riolering

2.439

111

Investering riolering (Norg-West) - tarief rioolheffing

932

37

Ondergr. containers centrumontwikkeling - tarief afvalstoffenheffing

180

15

Totaal

3.551

163

6. Ten laste van de eenmalige ruimte:

x € 1.000

Upgrade SQL Servers

20

Actualiseren omgevingsvisie

50

Totaal

70

7. Ten laste van het hek sociaal domein:

x € 1.000

Integrale Veiligheid

16

Preventieve logopedie

21

Totaal

37

8. Ten laste van de toekomstige boekwaarde grondexploitaties:

x € 1.000

Eerste verkenning diverse inbreidingslocaties

425

AMENDEMENT C. (begrotingsraad 8/11/2021):
9. Ten laste van het budget integraal preventief gezondheidsbeleid:

x € 1.000

Beweegdorpen

80

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33