Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Stand 1 september 2021
(bedragen x € 1.000)

Stand 1-1-22

Dotatie 2022

Ont-trekking 2022

Stand 31-12-22

Dotatie 2023

Ont-trekking 2023

Stand 31-12-23

Dotatie 2024

Ont-trekking 2024

Stand 31-12-24

Dotatie 2025

Ont-trekking 2025

Stand 31-12-25

Algemene reserve

- vrij beschikbaar

1.337

1.254

2.591

275

2.866

275

3.141

275

3.416

- toekomstig beslag

2.543

2.543

2.543

2.543

2.543

Totaal algemene reserve

3.880

1.254

0

5.134

275

0

5.409

275

0

5.684

275

0

5.959

Bestemmingsreserves

Reserve sociale volkshuisvesting Norg

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

Reserve grondexploitaties

- vrij beschikbaar

3.615

40

3.575

40

3.535

40

3.495

40

3.455

- toekomstig beslag

110

110

110

110

110

Bijdrage Regiofonds

256

254

2

2

2

2

Aankoop kunstwerken

22

1

23

1

24

1

25

1

26

Reserve sociaal domein

- vrij beschikbaar

1.541

438

979

1.000

1.000

1.000

1.000

- toekomstig beslag

185

185

185

185

185

Dekking kapitaallasten

6.870

313

6.557

313

6.244

313

5.931

313

5.618

Starters-/zonneleningen

150

150

150

150

150

Reserve Middenveld

935

935

935

935

935

Totaal bestemmingsreserves

14.716

439

1.586

13.569

1

353

13.217

1

353

12.865

1

353

12.513

Voorzieningen

Pensioenverplichtingen oud-wethouders

191

33

158

33

125

33

92

33

59

Wachtgeldverplichtingen oud-wethouders

241

155

86

69

17

17

0

0

Wachtgeldverplichtingen non-activiteitenregeling

185

62

123

8

115

8

107

7

100

Achterstallig onderhoud wegen

500

250

250

250

250

250

Onderhoud gebouwen

485

49

436

50

386

51

335

52

283

Afvalverwijdering

2.013

652

1.361

1.361

1.361

1.361

Parkeerfonds

186

186

186

186

186

Riolering

2.334

182

2.516

2.516

2.516

2.516

Totaal voorzieningen

6.135

182

1.201

5.116

0

4.956

0

4.847

0

4.755

Totaal reserves en voorzieningen

24.731

1.875

2.787

23.819

276

353

23.582

276

353

23.396

276

353

23.227

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33