Bijlagen

Geprognosticeerde balans

Het is voorgeschreven een meerjarige geprognosticeerde balans op te nemen in de programmabegroting. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar hoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In onderstaande balans is rekening gehouden met de geplande MUP-investeringen.

Bedragen x € 1.000

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

(Im)materiële vaste activa

83.264

86.261

97.517

103.324

96.466

94.291

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

104

100

100

100

100

100

Financiële vaste activa: Leningen

2.498

2.748

2.748

2.748

2.748

2.748

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

111

100

100

100

100

100

Totaal Vaste Activa

85.977

89.209

100.465

106.272

99.414

97.239

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

1.719

4.095

3.119

4.006

3.204

2.821

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

11

11

11

11

11

11

Uitzettingen <1 jaar

12.306

12.103

12.383

12.524

12.644

11.705

Liquide middelen

191

200

200

200

200

200

Overlopende activa

3.618

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Totaal Vlottende Activa

17.845

20.009

19.313

20.341

19.659

18.337

Totaal Activa

103.822

109.218

119.778

126.613

119.073

115.576

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Eigen vermogen

19.673

18.596

18.703

18.626

18.549

18.472

Voorzieningen

7.102

6.135

5.116

4.956

4.847

4.755

Vaste schuld

52.137

55.637

67.109

74.181

70.827

67.499

Totaal Vaste Passiva

78.912

80.368

90.928

97.763

94.223

90.726

Vlottende schuld

9.349

13.350

13.350

13.350

9.350

9.350

Overlopende passiva

15.561

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Totaal Vlottende Passiva

24.910

28.850

28.850

28.850

24.850

24.850

Totaal Passiva

103.822

109.218

119.778

126.613

119.073

115.576

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33