Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 ter vaststelling aan. Het is de laatste programmabegroting van deze raadsperiode. Een programmabegroting die anders van opzet is dan u van ons gewend bent. Zo is het aantal programma’s teruggebracht naar zeven. Voor de komende jaren gaan we verder met de doorontwikkeling van de begroting en zijn uw suggesties welkom.

Net als in voorgaande jaren was het voor ons, net als voor veel andere gemeenten, een grote uitdaging om een sluitende begroting aan uw raad voor te kunnen leggen. Vorig jaar is een heroverwegingsproces doorgevoerd. De oorzaak hiervan lag onder meer in het feit dat het Rijk gemeenten al geruime tijd niet voldoende compenseert voor de uitvoering van taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg of bijstand. Grote langetermijninvesteringen op noodzakelijke thema’s, zoals het werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem, het structureel terugdringen van armoedeproblematiek of de energietransitie, dreigen daardoor in de knel te raken. We hoopten na de vorige begroting op stabiliteit, zowel financieel als maatschappelijk. We hebben alles in het werk gesteld om die stabiliteit met deze begroting, zelfs in tijden van corona, te creëren. Dat we vorig jaar de basis verder op orde hebben gebracht is van groot belang gebleken om dat mogelijk te maken.

Het komend begrotingsjaar blijven we ons, juist in deze tijden van crisis, voor onze lange termijndoelen uit het raads- en coalitieakkoord inzetten. We houden onze investeringsagenda overeind en we vermijden grote bezuinigingen. We investeren gericht extra waar nodig. Omdat de komende jaren veel onzekerheden met zich mee zullen brengen, we denken daarbij aan de PM-posten in de begroting  en de kostenontwikkeling in het algemeen en de gewenste versterking van de algemene reserve, blijft het noodzakelijk om structurele veranderingen door te voeren.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33