Bijlagen

Opbouw meerjarenbegroting

Opbouw meerjarenbegroting 2022-2025

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

eenmalige ruimte 2022

Bedragen x € 1.000

-199

34

Saldo meerjarenbegroting 2022

-387

20

-846

73

-723

183

-289

456

-

Blok A - primitief (meerjaren) saldo 2022-2025

Meerjarenbegroting 2022

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

opmerkingen

Primitief saldo - resultaat opbouw begroting 2022 uit gewijzigde begroting 2021 (t/m 1e Trimesterrapportage)

143

143

-378

20

-346

64

-26

289

-

Verschillenanalyse Perspectiefnota 2022 en primitieve begroting 2022
- een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verbetering van het primitief saldo

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-weging 2025

opmerkingen

Saldo in Perspectiefschets 2022

-509

-155

11

262

Voorstellen nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo

214

265

350

350

Dekkingsvoorstellen uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo

-262

-524

-750

-786

Salarislasten

-33

82

206

297

Onroerendezaakbelastingen

124

124

124

124

Budgettenactie voorjaar 2021

49

62

64

68

Treasury

63

66

68

68

Prijscompensatie kadernota - 2% i.p.v. 1,5%

-133

-270

-405

-515

Sport- en cultuurcoaches

92

0

0

0

Leges burgerzaken

-117

-116

-117

-116

Sociaal domein - actualisatie begroting sociaal domein, incl. extra middelen jeugd

699

35

398

-8

410

-15

315

Overige kleine verschillen (bij elkaar opgeteld)

-44

53

111

237

Primitief begrotingssaldo 2022

143

143

-378

20

-346

64

-26

289

-

Begrotingssaldo 2022 na verschillenanalyse primitief saldo

143

143

-378

20

-346

64

-26

289

=

Blok B - 3 O's

Voorstellen Perspectiefschets 2022
- '0' in de kolom 'Heroverweging' betekent dat er geen aanvullend budget aangevraagd wordt
- -/- bedrag in de kolom 'Heroverweging' is het budget dat aangevraagd wordt

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

opmerkingen

Invoering van de wet private kwaliteitsborging

-43

-43

-86

-86

-86

-86

-86

-86

Vakbondsbijdrage

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Gemeenschappelijke regelingen

GGD

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

RUD

-85

-45

-85

-45

-85

-45

-85

-45

VRD

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

Recreatieschap Drenthe

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Actualiseren wegenlegger

-40

Totaal 'Voorstellen Perspectiefschets 2022 (3 O's)'

-222

-222

-265

-225

-265

-225

-265

-225

-

Begrotingssaldo 2022 na heroverweging 3 O's Perspectiefschets 2022

-79

-79

-643

-205

-611

-161

-291

64

-

Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP

104

104

I. Wettelijk verplicht (bedragen x € 1.000)
- -/- bedrag in de kolom heroverweging is het budget dat aangevraagd wordt

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

eenmalige ruimte

herover-
weging eenmalige ruimte

Gebiedsdekkend omgevingsplan

-88

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal 'I. Wettelijk verplicht'

0

-88

0

0

0

0

0

0

0

0

-

II. Voortzetting ingezet beleid / MUP
- '0' in de kolom 'Heroverweging' betekent dat er geen aanvullend budget aangevraagd wordt
- -/- bedrag in de kolom 'Heroverweging' is het budget dat aangevraagd wordt

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

eenmalige ruimte

herover-
weging eenmalige ruimte

Voorstellen meerjarenbegroting 2021, vanaf jaarschijf 2022

5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.100.000 (2022)

-72

-72

-72

-72

-72

-72

-72

-72

5. Integraal sportaccommodatieplan - ontwikkeling manage Roden - amendement K. begrotingsraad 8/11/2021

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap

14

14

14

14

14

14

14

14

7. Aangepaste uitvoering IHP (2022-2025)

83

83

69

7. Nieuwe IHP 2021-2031 - diverse voorbereidingsbudgetten

-22

-36

-36

7. Voorbereidingsbudget CBS De Parel - invest. € 225.000 (2022)

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

7. De Flint, nieuwe normkosten en meer m2 - invest. € 705.000 (2022)

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.901.250 - (2022)

-69

-69

-69

-69

-69

-69

-69

-69

25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - invest. € 137.500 (t/m 2024)

-9

-9

-18

-18

-27

-27

-27

-27

BH 8 Areaalnota 5 jaren invest. € 100.000 t/m 2024)

-7

-7

-13

-13

-20

-20

-20

-20

3. BV LIAS (2022)

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

43 BH Verhardingen - invest. € 475.000 (2022)

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-31

43 BH Verhardingen - invest. € 275.000 (2023)

-18

-18

-18

-18

-18

-18

43 BH Verhardingen - invest. € 500.000 (2024)

-33

-33

-33

-33

Voorstellen meerjarenbegroting 2022, vanaf jaarschijf 2022

Upgrade SQL Servers

-20

-20

Vervangingsbudget

p.m.

0

Verkeer

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

Gebiedsdekkend omgevingsplan

-88

0

Actualiseren omgevingsvisie

-50

-50

Gymzaal RSG de Borgen

-20

62

-20

62

-20

62

-20

62

Beweegdorpen (eenmalig budget € 80.000) - amendement C. begrotingsraad 8/11/2021

p.m.

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

Programma VVPN

p.m.

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

Budget verkiezingen

-40

-40

-30

-30

-30

-30

-40

-40

Bekostiging huur noodlokalen t Hoge Holt 2022

-36

0

-36

0

-36

0

-36

0

Actualiseren wegenlegger

-40

0

Totaal 'Voortzetting ingezet beleid / MUP'

-317

-116

-340

-161

-389

-238

-399

-317

-198

-70

-

Totaal 'II. Voortzetting ingezet beleid / MUP'

-317

-204

-340

-161

-389

-238

-399

-317

-198

-70

-

Begrotingssaldo 2022 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP

-396

-283

-983

-366

-1.000

-399

-690

-253

-94

34

-

Blok D - Overige voorstellen nieuw beleid Perspectiefschets 2022

Overige voorstellen Perspectiefschets 2022
- '0' in de kolom 'Heroverweging' betekent dat er geen aanvullend budget aangevraagd wordt
- -/- bedrag in de kolom 'Heroverweging' is het budget dat aangevraagd wordt

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

eenmalige ruimte

herover-
weging eenmalige ruimte

Verhoging budget bomenbeheer

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-100

0

Biodiversiteit buitengebied

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022

-14

-19

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-5

0

Klimaatadaptatie

p.m.

p.m

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Energieke wijk/herinrichting Norg-West - invest. € 543.000 (2022)

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

Natuurgrasvelden

-26

-26

-27

-27

-27

-27

-28

-28

Koelenweg

-20

-20

-15

-15

Opleidingsbudget

p.m.

p.m

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Integraal HuisvestingsPlan 2021-2041 (investering p.m.)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Werelderfgoedcomité - zodra er duidelijkheid is over het financiële vervolg

Overdracht ensemble Veenhuizen - zodra er duidelijkheid is over het financiële vervolg

Herplant bomen - amendement E. begrotingsraad 8/11/2021

p.m.

Totaal 'Overige voorstellen nieuw beleid'

-116

-121

-112

-112

-97

-97

-98

-98

-105

0

-

Begrotingssaldo 2022 na D. overige voorstellen zomerbrief

-512

-404

-1.095

-478

-1.097

-496

-788

-351

-199

34

-

Blok E - Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen

Positief bedrag bij heroverweging betekent een lagere dotatie naar het eigen vermogen

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Dotatie exploitatie naar vermogen (al in de begroting opgenomen is € 275.000 per jaar)

-

Begrotingssaldo 2022 na E. jaarlijkse dotatie naar vermogen

-512

-404

-1.095

-478

-1.097

-496

-788

-351

-

Blok F - Dekkingsvoorstellen

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 2,0% jaarlijks trendmatig

125

125

249

249

374

374

499

499

Totaal 'Dekkingsvoorstellen'

125

125

249

249

374

374

499

499

-

Begrotingssaldo 2022 na F. dekkingsvoorstellen

-387

-279

-846

-229

-723

-122

-289

148

-

Blok G - Beïnvloedbaar / H10 P-schets

Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verbetering van het primitief saldo

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Verwerkt in begrotingssaldo

9. Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie

n.v.t.

25

n.v.t.

25

n.v.t.

25

n.v.t.

25

Subsidies

100

102

104

106

Straatreiniging - levering derden

50

51

52

53

16. Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool

103

103

103

103

Totaal ''Beïnvloedbaar' - verwerkt in begrotingssaldo'

278

281

284

287

-

Begrotingssaldo 2022 na G. Beïnvloedbaar, verwerkt in begroting

-387

-1

-846

52

-723

162

-289

435

-

Niet verwerkt in begrotingssaldo

1. Versoberen minimabeleid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2. Treasury

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3. Peuterspeelzaalwerk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4. Subsidies

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5. Subsidies voor de professionele instellingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6. Collectieve zorgverzekering Minima

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7. Zwembaden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8. Verzelfstandiging De Hullen en De Brinkhof

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10. Fonds Leefbaarheid en Dorpenfonds

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11. Preventieve Logopedie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12. Aanpak zwerfvuil

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13. Beweegdorpen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14. Vitale Vakantieparken, inclusief expeditie Norgerduinen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15. Bijstellen kwaliteitsniveau tractie, beheer openbare ruimte, gebouwen, bomen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

17. Duurzaamheid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

18. Mantelzorgcompliment

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

19. Gezondheidsbeleid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

20. Integraal Sport Accommodatie Plan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

21. MTB-routes

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

22. Dienstverlening, aanpassingen gemeentehuis

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

23. Jeugdraad

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

24. Toegankelijk maken van gebouwen

n.v.t.

9

n.v.t.

18

n.v.t.

27

n.v.t.

27

25. Dorpsvisie en dorpsplannen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

26. Centrumontwikkeling Roden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal ''Beïnvloedbaar' - niet verwerkt in begrotingssaldo'

9

18

27

27

-

Blok H - Voorstellen ten laste van de tarieven

Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van het tarief

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Investering riolering (Norg-West) € 932.000 - tarief rioolheffing

-37

-37

-37

-37

Ondergrondse Containers centrumontwikkeling - invest.€ 180.000 - tarief afvalstoffenheffing

-15

-15

-15

-15

Stimuleren VANG-doelstellingen - tarief afvalstoffenheffing

-25

-25

-25

-25

Passenbeheer ondergrondse containers - tarief afvalstoffenheffing

-10

Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven'

-87

0

-77

0

-77

0

-77

0

-

Blok I - Voorstellen ten laste van reserves

Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door een reserve

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Verstedelijkingsstrategie RGA - reserve grondexploitaties

p.m.

Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves'

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Blok J - Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein

Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door het hek rondom het sociaal domein

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Integrale Veiligheid

-16

-16

-16

-16

Preventieve logopedie - budget verschuift van buiten 'het hek' naar binnen 'het hek'

-21

-21

-21

-21

Totaal 'Voorstellen ten laste van het hek rondom het sociaal domein'

-16

-21

-16

-21

-16

-21

-16

-21

-

Begrotingssaldo 2022 na J. Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein

-387

20

-846

73

-723

183

-289

456

-

Blok K - Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties

Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door de toekomstige boekwaarde(n) van (een) grondexploitatie(s)

2022

herover-
weging 2022

2023

herover-
weging 2023

2024

herover-
weging 2024

2025

herover-
weging 2025

Eerste verkenning diverse inbreidingslocaties (heroverweging 2022: zonder gemeentewerven Peize en Roden)

-380

-425

-220

-250

Ontwikkeling Beukenhoflocatie

p.m.

p.m.

Totaal 'Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties'

-380

-425

-220

-250

0

0

0

0

-

Algemene Reserve

2022

herover-
weging 2022

Stand 1 september 2021

951

Begrote dotatie aan eigen vermogen begroting 2021

136

Begrote dotatie aan eigen vermogen begroting 2022

275

Eenmalig budget Dorpenfonds verlagen

250

Aframen reserve sociaal domein t.g.v. de algemene reserve - amendement H. begrotingsraad 8/11/2021

979

0

Stand begroting 2022

2.591

1.612

Benodigd voor afdekken risico's

-2.115

Beschikbaar

476

-503

-

Reserve sociaal domein

2022

herover-
weging 2022

Stand 1 september 2021

1.181

Verlaging begroot tekort sociaal domein 2021

360

Begroot overschot 2022

438

Aframen reserve sociaal domein t.g.v. de algemene reserve - amendement H. begrotingsraad 8/11/2021

-979

0

Stand begroting 2022

1.000

1.979

Benodigd voor afdekken risico's

-675

Beschikbaar

325

1.304

-

Reserve grondexploitatiies

2022

herover-
weging 2022

Stand 1 september 2021

3.615

Benodigd voor afdekken risico's

-5

Beschikbaar

3.610

Verstedelijkingsstrategie RGA (blok I)

p.m.

Beschikbaar

3.610

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33