Algemeen

Vaststellingsbesluit

Nr. 3.B/08112021

De raad van de gemeente Noordenveld

Gezien de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 van baten en lasten van de gemeente Noordenveld;

Gelezen de aanbiedingsbrief behorende bij de ontwerp-programmabegroting 2022;

Gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

De geamendeerde programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordenveld op
8 november 2021.

H. Huttinga, griffier                  K. Smid, voorzitter

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33